X
تبلیغات
زولا

myahya ( ( شاید کمکی باشد برای یک دوست))
همفکری و تعامل کمک به یکدیگر 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
پروردگارا
خودم را تقدیم تو میدارم با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها باشد برای کسانی که با قدرت توعشق تووراه تو یاریشان خواهم داد باشد که همیشه براراده تو
گردن نهم . آمین تقدیم به همه کسانی که راه انجمن معتادان گمنام را انتخاب کردن واین شیوه جدید زندگی را با کارکرد
قدم های دوازده گانه وسنت ها آغاز کردند باشد تا کمکی درراستای ارزش درمانی به یکدیگر کنیم
بهبودی هر یک از ما به وحدت na بستگی دارد "این وحدت به کیفیت پیروی ما از سنت های مان مربوط
است . آنها رشته های واقعی پیوند ما هستند وفقط با درک واجرای شان است که کاربرد پیدا می کنند 
نویسنده: م یحیی ص
تاریخ: جمعه 16 تیر 1391
بازدید

پروردگارا
خودم را تقدیم تو میدارم با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها باشد برای کسانی که با قدرت توعشق تووراه تو یاریشان خواهم داد باشد که همیشه براراده تو
گردن نهم . آمین تقدیم به همه کسانی که راه انجمن معتادان گمنام را انتخاب کردن واین شیوه جدید زندگی را با کارکرد
قدم های دوازده گانه وسنت ها آغاز کردند باشد تا کمکی درراستای ارزش درمانی به یکدیگر کنیم
بهبودی هر یک از ما به وحدت na بستگی دارد "این وحدت به کیفیت پیروی ما از سنت های مان مربوط
است . آنها رشته های واقعی پیوند ما هستند وفقط با درک واجرای شان است که کاربرد پیدا می کنند اتحاد معتادان گمنام از زمانی آغاز می‌شود که ما متوجه ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر شویم. قدرتی که در نتیجه تعهد دسته جمعی ما نسبت به خدمت در انجمن معتادان گمنام حاصل می‌گردد، عامل ایجاد اتحادی می‌شود که با وجود گوناگونی‌های زیادی که می‌توانند باعث تفرقه بشوند، بازهم ما را با یکدیگر پیوند می‌دهد و همین گوناگونی فرهنگ‌ها، افکار، استعدادها و ویژگی‌های شخصیتی اعضا، باعث غنی‌تر شدن انجمن ما می‌شود و کمک می‌کند تا راه‌های جدید و خلاقانه‌ای را در جهت رسیدن به هدف اصلی خود پیدا کنیم. بعضی از ما با راهنماشدن و برخی با پذیرفتن مسئولیت برای پشتیبانی از گروه خانگی و اعضایی دیگر با شرکت در فعالیت‌های خدماتی، باعث تقویت اتحاد معتادان گمنام بوده و تعهدپذیری یکایک ما برای اتحاد، عامل تقویت جلسات‌مان می‌شود که به نوبه خود باعث خواهد شد تا بتوانیم پیام امید را به نوع مؤثرتری به خواستارانش برسانیم. علاقه مشترکی که ما به عنوان عضو جلسات NA به بهبودی و منافع مشترک داریم، باعث می‌شود که هر یک از ما به این دانش برسیم که: «ادامه برنامه NA، به نفع شخص خودمان است». روابطی که ما با سایر معتادان در حال بهبودی پیدا می‌کنیم، منبع قدرتی است که به ما برای بهبودی شخصی‌مان نیرو می‌دهد و یاد می‌گیریم که برای پشتیبانی و حمایت از بازیابی‌مان به جلسات، یکدیگر، اصول روحانی و نیروی برتری که پیدا کرده‌ایم، متکی باشیم.

تقدیم به همه کسانی که راه انجمن معتادان گمنام را انتخاب کردن واین شیوه جدید زندگی را با کارکرد
قدم های دوازده گانه وسنت ها آغاز کردند باشد تا کمکی درراستای ارزش درمانی به یکدیگر کنیم
بهبودی هر یک از ما به وحدت na بستگی دارد "این وحدت به کیفیت پیروی ما از سنت های مان مربوط
است . آنها رشته های واقعی پیوند ما هستند وفقط با درک واجرای شان است که کاربرد پیدا می کنند
1. منافع مشترک مابایست درراس قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبودی شخصی به وحدت na بستگی دارد.
پروردگارا
خودم را تقدیم تو میدارم با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها باشد برای کسانی که با قدرت توعشق تووراه تو یاریشان خواهم داد باشد که همیشه براراده تو
گردن نهم . آمین
 مفهوم اتحاد از نظر شما چیست؟ 

یک چشم نگاه کردن به هر یک از اعضاء (تسلیم وپذیرش) 
اصول رابه شخصیتها ترجیح دادن (گمنامی)
قضاوت نکردن داخل وبیرون جلسات (کنترل)
احترام متقابل (همدلی ومحبت)
تبادل تجربه (مشورت)
گوش دادن به مشارکت اعضاء وسکوت (مراقبه)
هم بستگی وحق اشتباه به یکدیگر (اتحاد)
گمنای یکدیگر را داشتن (تسلیم)
حفظ وامنیت جلسه (تعهد)
همراه بودن با اعضاء (ساز گاری) 
عملکرد داشتن اصول برنامه در زندگی (کارکرد قدم )
هم فکری وانجام خدمت صادقانه (روشن بینی)
هماهنگی با اعضاء ای خدمتگذار (انضباط)
شرکت مداوم درجلسات (تعهد و پذیرش )
احترام به تازه وارد وسرویس دادن به آنها (محبت واز خود گذشتگی)
احترام به وقت مشارکت اعضاء وصداقت داشتن (عشق وقبول تعهد )
اختلاف نظر نه خود محوری (تعهد پذیری ) 
نظم وانضباط گروهی وهدف اصلی برنامه (وحدت وهمبستگی)
باند وباند بازی نکردن در جلسات ( گمنامی ومنافع مشترک )

رابطه بهبودی شخص با اتحاد درna چیست؟
کارکرد قدمها / سنتها / و مفاهیم خدماتی
پذیرش بیماری اعتیاد
شرکت مداوم در جلسات
رعایت ابزار برنامه
اقرار به عجز وناتوانی در برابراعتیاد
مشارکت صادقانه امید . نیرو . تجربه
تسلیم بودن در برابر نقص ها
ایمان به نیروی برتر
خدمت در جلسات وتمایل به حفظ پاکی
جبران خسارت واصل جاذبه
رعایت اصول روحانی برنامه
نظم وانضباط درگروه
اعتماد و باور دوستان همدرد
خارج از اصول انجمن صحبت نکردن
ارتباط با اعضاء ای قدم کار کرده
دست از خود محوری برداشتن
کنترل وقضاوت نکردن اعضاء
مطالعه نشریات انجمن
سرویس دادن به تا زه وارد
خویشتن پذیر بودن
چگونه می توان سنت یک را رعایت کرد؟ چگونه در راستای منافع مشترک na همکاری نمی کنیم؟
کار می کند کار نمی کند 
کارکرد دوازده قدم نداشتن راهنما ودوست بهبودی
حضور مرتب در جلسات شرکت نداشتن درجلسات به صورت مداوم
عدم ناسازگاری با گروه استفاده از اراده شخصی میل به تکروی
احترام به اعضاءی گروه همکاری نکردن با خدمتگذاران
قبول اشتبا هات شخصی انجام دادن کار ها ی ضد اجتماعی
دادن عشق بلا عوض تعهد نداشتن وتوقع بیجا از دیگران
مشارکت صحیح اصول انجمن نرساند ن پیام امید و تجربه
پرهیز از مسائل جنجالی شایعه پراکنی وتشنج در گروه
کمنامی شخص را رعایت کردن گفتگو وترجیح دادن شخصیت به اصول
مراقبت از اقلام گروه وانجمن انضبات نداشتن و نظافت جلسه را رعایت نکردن
ایجاد محیطی امن برای سایرین نظم وانضبات گروه را به خطر انداختن
تبادل تجربه ومشورت درمورد قدم ها احساس همسانی و همدردی نداشتن
دعوت خداوند در رای وجدان گروه باند وباند بازی کردن راهنما ورهجوها
رعایت اصول روحانی قدمها وسنتها تسلیم نبودن در مورد اصول na
پذیرش بیماری اعتیاد واقرار آن خود محوری کردن وتمایل به مصرف مواد مخدر
خدمت صادقانه / جلسه / خانواده / کار تغییر نکردن واستفاده از نواقص اخلاقی
گوش دادن به مشارکت اعضاء شخصیت پردازی ونقاب زدن به خود 
نتیجه گیری از جلسه کارگاهی یا تراز گروهی

قدم کار کردن ، دنبال کردن هدف اصلی برنامه، ارتباط و هماهنگی با اعضاء ، من نمی توانم ولی ما می توانیم ، شرکت مداوم درجلسات ، تسلیم بودن به اصول انجمن ، صداقت داشتن با خود ودیگران ، 
خسارت نزدن به دیگران و خود ، شخصیت پردازی نکردن ، با فکر بکر حرکت نکردن ، تراز گرفتن ،
گوش دادن به تجربه دیگران و مشورت ، تبادل تجربه وعملکرد روزانه قدم ها ، تعهد خدمتی ومسئولیت ، 
پیام رسانی همراه با نیرو امید تجربه ، حفظ وامنیت درجلسات ، پیروی از قدم ها /سنت ها / مفاهیم 
اصول روحانی وکاربرد اصول در سنت یکم 
تسلیم / پذیرش / قبول تعهد / از خود گذشتگی / محبت وگمنامی / 
منافع مشترک تمام ما ایجاب میکند که اتحاد هر چه بیشتر این انجمن حفظ گردد.
اتحادی که زیربنای رعایت منافع مشترک ما می باشد تنها در نتیجه ی قبول تعهد وانجام خدمات به گونه ای 
مسئولانه و منظم ایجاد میشود.
تعهد پذیری یکایک ما برای اتحاد عامل تقویت جلساتمان میشود.
اولین عملی که ما برای تقویت اتحاد معتادان گمنانم به انجام میرسانیم آن است که با بکار گرفتن اصول 
رفتار > گفتار>اعما ل>کردار شخصی خود را بهتر نماییم.
تسلیم وپذیرا شدن لازمه اتحاد در معتادان گمنام میباشد.
از خود گذشتگی عامل دیگری است که نقش بسیار اساسی در اتحاد na دارد.
محبت که ما از خود ابراز می کنیم باعث جلب شخص تازه وارد می شود و مثل یک سوخت باعث کسب نیرو اتحاد وگام برداری در جهت منافع مشترکمان مشود .
رعایت منافع مشترکمان وابسته به اتحاد ما می باشد ( سنت دوازدهم )

1. منافع مشترک مابایست درراس قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبودی شخصی به وحدت na بستگی دارد. آنچه که سنت یکم از ما می خواهد ؟ گذشتن از خواسته های شخصی و پذیرش عقایدی که با عث رشد na می شود / به کار گیری اصول در سطح رفتار های شخصی / شرکت مرتب و مداوم در جلسات / خدمت کردن ( خوش آمد گویی . راهنما شدن . ردو بدل کردن شماره تلفن و دیگر خدمت ها در گروه و گروهای دیگر / تر جیح دادن احتیاجات گروه به احتیاجات خود / به مشارکت گذاشتن تواناییها و امید های خود با دیگران / چشم پوشیدن از تفاوتهای ظاهری و کنار گذاشتن پیش داوریها / تمر کز بر روی هویت مشترک و هدف اصلی زساندن پیام به معتادی که در عذاب است / پیدا کردن منبع اصلی اطلاعات و اکتفا نکردن بر روی اطلاعات دسته دوم / نا ساز گاری نکردن . در نظر گرفتن احتیاجات گروه . منطقه وکل na / حفظ روابط خوب با یکدیگر در انجمن و خارج از برنامه 
محبت که ما از خود ابراز می کنیم باعث جذب شخص تازه وارد می شود و مثل یک سوخت باعث کسب نیرو اتحاد وگام برداری در جهت منافع مشترکمان میشود .
رعایت منافع مشترکمان وابسته به اتحاد ما می باشد ( سنت دوازدهم )
وقتی از قدم یک با فرایند اصول روحانی تسلیم . صداقت و پذیرش آشنا می شویم تادر کنار هم گو هر گرانبهای بهبودی را بدست آوریم دست از جنگ با خود برمیداریم وبا احساس همدری از تنهایی دور شده و امید پیدا می کنیم و حال همین اصول سنت یکم بود که ما در کنار یکدیگر به هم کمک کردیم واین ما هستیم که در کنار اصول روحانی تسلیم . پذیرش و صداقت از قبول تعهد شانه خالی نکیم و با ایثار از خود گذشتگی محبت و عشقی را که در اختیارمان گذاشته اند را حفظ کنیم تا در راستای تقویت وحدت از حلقه های زنجیر دور نباشیم چون به تنهایی نمی توانیم کاری را انجام دهیم پس برای حفظ روابط خوب هر روزه نیازمند کمک درمانی یک معتاد به معتاد دیگر در جلسات هستیم .
آنچه که سنت یک از ما می خواهد.
1گذشتن از خواسته های شخصی و پذیرش عقایدی که باعث رشد در na می شود .
2به کار گیری اصول در سطح رفتار شخصی.
3شر کت مرتب در جلسات .خوش آمد گویی.راهنما شدن . ردو بدل کردن شمار تلفن .
4ترجیح دادن احتیاجات گروه به احتیاجات خود.
5به مشارکت گذاشتن توانا ییها و امید های خود با دیگران.
6چشم پوشیدن از تفاوتهای ظاهری و کنار گذاشتن پیش داوریها.
7تمرکز بر روی هویت مشترک و هدف اصلی برنامه.
8اکتفا نکردن بر روی اطلاعات دسته دوم.
9ناساز گاری نکردن در نظر گرفتن احتیاجات گروه . منطقه و کل na.
10شرکت کردن در گروه های دیگر و حفظ روابط خوب با یکدیگر .
آنچه سنت یک می گوید .
1در راس قرار دادن منافع مشترک .
2احتیاج ما به یکدیگر و جزئی از کل بودن .
3چگونگی ایجاد اتحاد ما و شکوفایی و گسترش گرو ه ها .
4تفاوت بین اتحاد و شبیه شدن .
5علاقه مشترک ما به ادمه راه na ومحبت کردن و مراقبت کردن .
6بهتر فهمیدن و تشویق یکدیگر 

 

[ جمعه 16 تیر 1391 ] [ 23:36 ] [ محمد یحیی ص ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 5582

پرشین وبلاگ